173rd blbg … ang mga taghoy sa patakarang magdiwang ni pinga … parasapinga!

Photo

Photo

…  ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan                                 ay kahoy na walang lilim; kundi man ay damong makamandag

… ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili,
at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.

… ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa
at ang isukat ang bawat kilos,  gawa’t pangungusap sa talagang katuwiran

… maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao’y magkakapantay;
mangyayaring ang isa’y higtan sa dunong,  sa yaman, sa ganda,

… ngunit di mahihigtan sa pagkatao ang may mataas na kalooban na inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili;
ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri, sa taong may hiya, salita’y panunumpa

… huwag mong sasayangin ang panahon; ang yamang nawala’y mangyayaring magbalik;
nguni’t panahong nagdaan na’y di na muli pang magdadaan

… ipagtanggol mo ang inaapi, at kabakahin ang umaapi

… ang taong matalino ay ang may pag-iingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim

… sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa’t mga anak;
kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng iaakay ay kasamaan din

… ang babai ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang,
kundi isang katuang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan;

… gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan,
at alalahanin ang inang pinagbuhata’t nag-iwi sa iyong kasanggulan

… ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak, at kapatid ng iba.

… ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha,
wala sa pagkapari’t ministrong kahalili daw ng diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa;

… wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika,
yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di napaaapi’t di nakikiapi;

… yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan.

… paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan,

… at sabugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkalahi’t magkakapatid ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod, at mga tiniis na kahirapa’y labis nang natumbasan.

… kung lahat ng ito’y matarok na ng nag-iibig pumasok at inaakala niyang matutupad ang mga tutungkulin,
maitatala ang kaniyang  ninanasa na susunod dito.

Advertisements

One thought on “173rd blbg … ang mga taghoy sa patakarang magdiwang ni pinga … parasapinga!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s